Tűzgyújtási tilalom térkép
 
A klímaváltozás és az erdők kapcsolata
 
     
ÁSZ vizsgálat 2015
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
kisvasúti projekt
Agrárgazdasági Minisztérium
Muzsikál az erdő
 
 

HATÓSÁGI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

Iktatószám: MVH/92/12/2007.

Az engedély száma: MVH/T-1

a Magyar Vasúti Hivatal 7/2007. számú határozata

Az Északerdő Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. 05-10-000135, székhelye: 3525 Miskolc, Deák tér 1., képviseli: Cserép János vezető tisztségviselő) engedélyes (a továbbiakban: az "Engedélyes") részére

a lejjebb meghatározott pályahálózati elemeket

térségi vasúti pályahálózattá kijelölöm

és

nyílt hozzáférés alól mentesítem,

továbbá

a térségi pályahálózat működtetés, térségi személyszállítás végzésére vonatkozóan

a hatósági működési engedélyt megadom.

A térségi vasúti pályahálózat elemei a Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályahálózata, mely áll

330 sz. Miskolc -Papírgyár -Lillafüred -Garadna (13,4 km hosszú, 760 mm nyomtávú, egyvágányos, nem villamosított, nyílt hozzáférés alól mentesített),
és

331 sz. Papírgyár (kizárva) -Ortástető -Mahóca (11,1 km hosszú, 760 mm nyomtávú, egyvágányos, nem villamosított, nyílt hozzáférés alól mentesített) vasútvonalakból, valamint ezek tartozékaiból és állomási vágányhálózatából;

valamint a Pálházi Állami Erdei Vasút pályahálózata, mely áll

332 sz. Pálháza -Kőkapu -Rostalló (9,2 km hosszú, 760 mm nyomtávú, egyvágányos, nem villamosított, nyílt hozzáférés alól mentesített) vasútvonalból, valamint ennek tartozékaiból és állomási vágányhálózatából.

A pályahálózat működtetési tevékenységre valamint a személyszállítási tevékenység végzésére a működési engedélyeket a fenti pályahálózatok vonatkozásában adtam ki.

A működési engedély a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. ("Vtv.") 8. § (3) bekezdése alapján határozatlan időre szól.

Az Engedélyes a jelen működési engedély jogerőre emelkedésétől számított hat (6) hónapon belül köteles megkezdeni a működési engedélyben meghatározott tevékenységét. E határidő elmulasztása, illetve a tevékenység végzésének hat (6) hónapot meghaladó szüneteltetése esetén a Hivatal a feltételek fennálltának felülvizsgálatát rendelheti el, továbbá indokolt esetben a működési engedélyt felfüggesztheti. A tevékenység megkezdésére irányadó határidő kérelemre legfeljebb további hat (6) hónappal meghosszabbítható.

Az Engedélyes köteles a jelen működési engedély feltételeivel kapcsolatos minden változásról haladéktalanul tájékoztatni a Hivatalt.

A Hivatal elrendeli a működési engedély felülvizsgálatát az Engedélyes jogi helyzetére befolyást gyakorló változás, így különösen más társasággal való egyesülése esetén. Az Engedélyes a külön jogszabályban meghatározott időközönként és tartalommal rendszeresen igazolni köteles a Hivatal részére a feltételek teljesítését.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes nem teljesíti a működési engedély kiadásának valamely feltételét vagy a vasúti közlekedési tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja, a működési engedélyt felfüggeszti.

Amennyiben az Engedélyes a felfüggesztés elrendelésének alapjául szolgáló körülményt hat (6) hónapon belül nem hárítja el, a Hivatal a működési engedélyt visszavonja.

A Hivatal a működési engedély kiadása feltételeinek fennálltát legalább öt (5) évenként felülvizsgálja.

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálata kérhető. A keresetlevelet három (3) példányban a Magyar Vasúti Hivatalnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon (30) belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

I n d o k o l á s:

Az Északerdő Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. 05-10-000135, székhelye: 3525 Miskolc, Deák tér 1., képviseli: Cserép János vezető tisztségviselő) Engedélyes a Magyar Vasúti Hivatalhoz (a továbbiakban: a "Hivatal"), mint engedélyező hatósághoz 2006. október 24. napján érkezett beadványában térségi pályahálózat kijelölését, nyílt hozzáférés alóli mentesítését és hatósági működési engedély kiadását kérte.

A Hivatal a benyújtott dokumentumok megvizsgálása során megállapította, hogy kérelmező a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentumokat csupán részben csatolta, ezért 2006. október 25. napján a III/2/27/2006. és a III/2/28/2006. szám alatt iktatott hiánypótlási felhívásában tizenöt (15) napon belül a szükséges dokumentumok pótlására hívta fel, melynek az Engedélyes 2006. november 13., 2006. november 24. és 2006. december 07., valamint 2007. január 04., 2007. január 12., 2007. január 17. és 2007. február 05. napján eleget tett.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a működési engedély kiadásának a feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen

a) az üzleti jóhírnévvel,
b) a pénzügyi teljesítőképességgel,
c) a szakmai alkalmassággal,
d) a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal
kapcsolatos követelményeknek.

Az Engedélyes az alábbi dokumentumokkal igazolta

a működési engedély kiadásának feltételeit:

1.) Az üzleti jóhírnévre vonatkozóan:

Az engedélyes az üzleti jóhírnév jogszabályban meghatározott feltételeinek eleget tett, az erre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket teljesítette. A Hivatal az erre vonatkozó adatokat a Vtv. 82.§ (8) alapján különleges adatokként kezeli.

A Hivatal a benyújtott dokumentumok, okiratok alapján megállapította, hogy az Engedélyes a jóhírnévre vonatkozó követelményeket mind formailag, mind tartalmilag teljesítette.


2.) A Pénzügyi teljesítőképességre vonatkozóan:

 • a 2005.március 11. napján kelt a 2004. évi éves beszámoló, a 2005. március 11. napján kelt a 2004. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete;
 • a 2006. március 07. napján kelt a 2005. évi éves beszámoló, a 2006. március 07. napján kelt a 2005. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete;
 • a 2006-2007. évi üzleti terv, az eredmény kimutatás és a 2006-2007. évre vonatkozó cash-flow kimutatás tervezete; Bak Julianna közgazd. vezérigazgató-helyettes, és Galvácsné Kertész Viktória mérlegképes könyvelő által ellenőrzötten;
 • az előző üzleti évek eredményéről és a további 12 hónapra vonatkozó pénzügyi teljesítőképességről, és a hat (6) hónapnál régebbi tartozások hiányáról, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., a közlekedési hatóság, a pályavasúti társaság, és az Magyar Vasúti Hivatal felé a vezető tisztségviselő 2006. november 16. napján kelt nyilatkozata;
 • az előző üzleti évek eredményéről és a további 12 hónapra vonatkozó pénzügyi teljesítőképességről, Bak Julianna közgazdász, vezérigazgató-helyettes, és Galvácsné Kertész Viktória mérlegképes könyvelő 2006. november 15. napján kelt nyilatkozata,
 • az MKB Bank NyRt. 1422/2006. számú, 2006. december 12. napján kelt bankinformáció; a CIB Bank ZRt., 1087/2006/MISK-A . szám alatt, 2006. december 11. napján közölt bankinformáció; a K&H Bank Rt. részéről 531/2006. szám alatt kiállított, 2006.november 13. napján kelt bankinformáció; valamint az ERSTE BANK HUNGARY NyRt. Által 393/C51/06. szám alatt kiállított bankinformáció;
 • a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága által 223/13596-2006. szám alatt, 2006.november 27. napján kiállított adóigazolás, az Adó- és Pénzügyi Hivatal Borsod.-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága által 6301798114 szám alatt, 2006. november 14. napján kiállított adóigazolás, és a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 549245/2006. szám alatt kiállított adóigazolás

A Hivatal az eljárás során megismert üzleti tervek és tények alapján nem talált olyan kockázati tényezőt, amely alapján valószínűsíthető lett volna, hogy a jelen működési engedélyben meghatásozott térségi vasúti tevékenységekre vonatkozó, az azzal kapcsolatos pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak az Engedélyes ne felelne meg.

Az engedélyes pénzügyi stabilitása megfelelő. A társaság jegyzett tőkéjéhez képest jelentős tőketartalékkal rendelkezik, eladósodottsága mérsékelt, saját tőkéje meghaladja az idegen források arányát. A társaság jövedelmezősége megfelelő, bár némileg elmarad a térségi vasutat üzemeletető vállalkozásokra jellemző értékektől.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy az Engedélyes valamennyi előírt, a pénzügyi teljesítőképességre vonatkozó követelménynek eleget tett.

3.) A szakmai alkalmasságra vonatkozóan:

 • szervezeti felépítés, 2003. május 24-én kelt Szervezeti és Működési szabályzat, a szakmai összefüggéseket bemutató szervezeti ábra és döntési hatásköri lista;
 • a szakmai vezetők felsorolása és szakképzettsége; munkaköri leírásai;
 • szakmai vezetők 2006. november 14. napján kelt nyilatkozatai a felelősségvállalásról, beleértve a felelősséget a külső vállalkozók megválasztásáért;
 • Cserép János vezető tisztségviselő nyilatkozata a más engedélyköteles vasúti tevékenységet végző társaságban való többségi befolyásszerzés hiányáról.

Az Engedélyes két hálózaton végez kizárólag turisztikai célú személyszállítást az 1900-as évek elejétől zavartalanul, a

Pálházi ÁEV hálózatán 9,2 km hosszban, a nyári félévben, éves szinten 600 menetrend szerinti vonatpár közlekedik, továbbá igény szerint különvonatok; a vasút évente 40-50 ezer utast szállít;

Lillafüredi ÁEV hálózatán két vonalon 24,5 km hosszban, egész évben éves szinten 1700 menetrend szerinti vonatpár közlekedik, továbbá igény szerint különvonatok; a vasút évente 180-220 ezer utast szállít.

A szervezet szakmai feladatainak teljesítésére saját egységgel rendelkezik, az alapvető feladatokat saját munkaerővel oldják meg. A vasútüzem működése szabályozott, szakszerű, a helyszíni ellenőrzés is megerősítette, hogy a meghirdetett szolgáltatásokat megbízhatóan képesek teljesíteni. A cég SzMSz-e jól érzékelhetően erdőgazdálkodó szervezet szabályzata, a vasúti tevékenységet a hasonló jogkörű erdészeti szervezeti egységekkel egységesen szabályozza. A vasútüzemek szintjén lévő szervezeti egységek belső szervezetét már nem szabályozza, erre tekintettel a kérelmező benyújtotta a szakmai vezetők munkaköri leírását. A dokumentumokból együttesen levezethetők a vasút működéséhez szükséges feladatok és felelősségi körök.

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes a szakmai alkalmasságra vonatkozó követelményeknek eleget tett.

4.) A felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasságra vonatkozóan:

 • az Engedélyes és az Allianz Hungária Biztosító ZRt. között 2006.július 27. napján erdei kisvasút személyszállításra létrejött 266074496 számú biztosítási kötvénye, valamint az Engedélyes vezető tisztségviselője által 2007. február 5. napján kelt nyilatkozat az Engedélyes társaság károkozásai tekintetében.

Az engedélyes baleseti károk megtérítésére való alkalmassága az évi 2300 leközlekedtetett vonatpár és 250.000 utas mellett megfelelő szintűnek tekinthető. Az engedélyezési eljárás keretében csatolt üzleti tervek alapján az Engedélyes nem tervezi tevékenységének forgalmát lényegesen változtatni. Az engedélyes korábban végzett ilyen tevékenységet, és nyilatkozata szerint az elmúlt 5 évben harmadik félnek okozott baleseti károkért helyt tudott állni. Az Engedélyes az előző évek károkra vonatkozó tényeinek megfelelő mértékű felelősségbiztosítással rendelkezik. A társaság 1457,90 millió forint tőketartalékkal rendelkezik, pénzeszközeinek éves átlagos értéke pedig 262,73 millió forint, így feltételezhető, hogy a biztosítási összeget lényegesen meghaladó kárfedezeti kötelezettségének képes eleget tenni.

5.) Térségi pályahálózat kijelölése

 • A Pálházi Állami Erdei Vasút és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút mintakeresztszelvénye, a pályahálózatok részletes, pontos helyszínrajza, az engedély kérelemben megjelölt pályahálózatokat érintő Miskolc Körzeti Földhivatal és Sátoraljaújhely Körzeti Földhivatal által kiadott tulajdoni lap másolatok.
 • a kérelmező nyilatkozata, mely szerint a pályahálózat kizárólag személyszállítási célra van fenntartva

A Hivatal a megállapította, hogy a pályahálózatok az országos hálózatoknál keskenyebb nyomtávúak, így térségi pályahálózattá kijelölhetők; a kizárólag személyszállítási célra tekintettel a nyílt hozzáférés alól mentesíthetők.

Az Engedélyes a Magyar Vasúti Hivatal által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 73/2006. (IX.29.) GKM rendelet Mellékletének 1. b) pontjában szabályozott, a vasutakkal kapcsolatos hatósági eljárási díjat a Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289256-00000000 számú számlája javára történő átutalással 2006. november 15. napján hiánytalanul megfizette.

A Hivatal az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy az Engedélyes a fenti feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolta, és a Vtv. 8. § (1) –(2) bekezdéseiben, a 15. § (2) bekezdés c) pontjában, a 49.§ 2) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti társaságok működési engedélyezéséről szóló 45/2006 (VII. 11.) GKM rendelet 6. §., 7. § (3) bekezdésében, és a 8- 11. §-aiban foglalt feltételeknek megfelelt.

A jelen határozatban foglalt döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: a "Ket.") 19. § (1), 50. § (1), 52. § (1), a 71. § (1), a 72. § (1), a 78 § (1) bekezdései, valamint Vtv. 8. §. (1) – (10) bekezdései, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006 (VII. 11.) GKM rendelet 6. §-a, valamint 1-3. sz. mellékletei alapján a Vtv. 73. § (1) b) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Budapest, 2007. február 26.

 
 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat | Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelmi tájékoztató 5. sz. melléklet