Herman Ottó mozdony
Herman Ottó mozdony
Herman Ottó mozdony
FM
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
Muzsikál az erdő
 
 
FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. (3525 Miskolc, Deák tér 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) felhíváskeretében, határozatlan időtartamra meghirdeti az Ajánlatkérő tulajdonában lévő, Mezőkövesd, Napfürdő u. 1. szám (hrsz. 7156) alatt található Mezőkövesdi Zsóry Üdülő komplexumának (a továbbiakban: Bérlemény) bérleti szerződés útján való hasznosítását.

1. A Bérlemény adatai és főbb jellemzői:

címe: 3400 Mezőkövesd, Napfürdő u. 1.

Mezőkövesdi Zsóry Üdülő:

3 szintes, felépítmény összes alapterülete: 778 m2

A Bérlemény részét képező helyiségek: nagyterem, társalgó (3 db), teakonyha, büfé, porta, könyvtár, szobák (13 db), kiszolgáló helyiségek, porta

Közművek: közüzemi vízellátás, villamos energia, központi fűtés (gázkazán),

Felszereltség: 3 db fürdőszobával ellátott 2+1 ágyas szoba (pótágyazható), 9 db fürdőszobával ellátott 2 ágyas szoba, 1 db fürdőszobával ellátott 1 ágyas szoba.

Az üdülő közvetlen a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő szomszédságában található. Az intézmény szépen parkosított területtel, nagy udvarral rendelkezik, ahol szabadtéri főzésre és szalonnasütésre is van lehetőség. A vendégszobák televízióval, hűtőszekrénnyel felszereltek. A létesítményben étkezési szolgáltatás nincs, az önellátást jól felszerelt teakonyhák biztosítják a közös helyiségekben. Az üdülő rendelkezik nagyobb rendezvények lebonyolítására alkalmas teremmel is.

Szórakozási lehetőségek: kültéri asztalitenisz, biliárd és internet szolgáltatás számítógéppel külön helyiségben.

A zárt udvaron korlátozott számban parkolóhelyek állnak rendelkezésre.

A Bérlemény a jelen pályázati kiírás megjelenését követően munkanapokon 8-16 óra között (pénteki napon 8-13 óra között) előzetes bejelentést követően megtekinthető.

Ajánlatkérő elérhetőségei:


Név: Bózsó Gyula műszaki osztályvezető
Tel: +36-46/501-525
Fax: +36-46/505-555
E-mail: bozso.gyula@eszakerdo.hu

2. A felhívás célja: az épületkomplexum bérbeadás útján történő hasznosításával a környék látogatói számára egész évben megfelelő színvonalú szálláshely biztosítása.

3. A bérleti szerződés főbb feltételei

A bérleti szerződés tartama: határozatlan

Bérlet birtokba vétele: a bérleti szerződésben rögzített bérleti jogviszony első napján

Bérlemény üzemeltetésének kötelező megkezdése: legkésőbb a bérleti jogviszony kezdetét követő 15. napon belül a bérlőnek kötelessége kezdeményezni az üzemeltetési engedély megkérését.

A megfelelő működtetéshez szükséges jogszabályi és szakmai követelmények, felszerelések, eszközök biztosítása valamint a bérlemény karbantartása a bérlő feladata. A bérlő a szálláshelyetsaját költségére és felelősségére üzemelteti.  A bérleti szerződés a bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül át nem ruházható, a bérlemény további bérletbe, használatba nem adható, más célra nem hasznosítható.

A bérlőt szolgáltatási kötelezettség terheli az alábbiak szerint:

o  a bérlő vállalja, hogy a bérbeadó esetleges szállásigényének (pl. vendégek fogadása, dolgozók eseti elszállásolása) kielégítése céljából szabad kapacitása terhére szállást biztosít a szállásdíj 50 %-ának megfelelő áron.

Bérleti díj: a bérbeadó által elfogadott ajánlatban meghatározott bérleti díj.

Bérleti díj megfizetése: a bérleti szerződés megkötésekor háromhavi bérleti díj előre egy összegben, a fennmaradó éves bérleti díj a bérleti szerződés megkötésének évében a szerződés megkötését követő negyedik hónaptól illetve a következő évtől az egy hónapra eső bérleti díj havonta, tárgyhó 15. napjáig fizetendő számla ellenében átutalással. A bérleti díj a bérleti szerződés megkötését követő minden év január 1. napjától a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex alakulásának megfelelően külön megállapodás nélkül emelkedik.

Óvadék: a bérlő a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettsége és az esetlegesen okozott károk megfizetésének biztosítékaként köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget a Bérbeadónál óvadékként elhelyezni azzal a feltétellel, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a bérbeadó felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy a bérbeadó jogosult az óvadék összegéből a bérlő hozzájárulása nélkül követelését kielégíteni. Ez esetben a bérlő a bérbeadó felszólítása szerint köteles az óvadék összegét a háromhavi bérleti díj összegére kiegészíteni. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Bármilyen beruházást, átalakítást a bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. A bérlemény jogszerű és megfelelő színvonalú üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítását, a karbantartást,és a rendeltetésszerű használathoz szükséges javítások folyamatos kivitelezését a bérlő saját költségére és felelősségére köteles elvégezni. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérlő az ingatlan állagának sérelme nélkül elmozdítható, általa a bérleménybe vitt, illetve felszerelt ingóságokat elviheti, a bérleményen általa végzett átalakításokkal, beruházásokkal kapcsolatban megtérítési igénnyel nem léphet fel a bérbeadóval szemben.

Közüzemi díjak viselése: a közüzemi díjakat a bérlő köteles viselni. Az áram-, a gáz- és víz díját a bérlő a szolgáltatók felé közvetlenül fizeti meg. A bérlő köteles megfelelő méretű hulladéktároló edényt biztosítani, a hulladékszállítás költségét a bérlő a szolgáltatónak közvetlenül fizeti meg.

A bérleményben a bérlő által végzett tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket a bérlő saját költségén köteles beszerezni és felel minden, a tevékenységével okozott kárért.

Szerződés felmondása: Felmondási időrendes felmondás esetén: 90 nap, a felmondás a hónap végére szól, tárgyév július 31. napját követő felmondás esetén a szerződés tárgyév december 31. napjára mondható fel.

Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésével megszűnik. Azonnali hatályú felmondás illeti meg a bérbeadót, ha a bérlő a szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, az ingatlanban kárt okoz, tevékenységével kívülálló személyeknek kárt okoz, felszólítás ellenére nem tesz eleget a szerződés 5. pontjában foglalt kötelezettségének, továbbá a szerződésben meghatározott esetekben.

4. A felhíváson való részvétel feltételei:

4.1. Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

-  Ajánlattevő igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 3 évig működő szálláshelyet üzemeltetett.

- Ajánlattevő megfelelő módon igazolja, hogy a 4. pontban meghatározott szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.

4.2. Bérleti szerződés nem köthető azzal az ajánlattevővel, aki:

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetbenvagygazdaságitársaságbanvezetőtisztségbetöltésétkizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§ (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

e) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták

f) munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok megsértése miatt két évre visszamenőleg bírsággal sújtották.

5.  Ajánlati kötöttség: az ajánlat benyújtásától számított 60 nap

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- felolvasólapot (1. minta)
o ajánlattevő nevét, székhelyét és/vagy lakcímét;
o kapcsolattartó telefon- és fax számát, e-mailcímét;
o ajánlattevő ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan és a szakmai múltat igazoló dokumentumok listáját;
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt feltételeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá arra, hogy a szerződési és szolgáltatási feltételek teljesítésére képes és azokat vállalja.

A pályázathoz csatolni kell:

- cég esetében nyilatkozatot arról, hogy az ingyenesen,elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokhoz képest módosítást kezdeményezett-e (Amennyiben kezdeményezett változást, akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés másolati példányát is csatolni kell!);

- arra vonatkozó igazolást, hogy az ajánlattevőnek lejárt köztartozása nincs (Amennyiben az ajánlattevőszerepel az ingyenesen, elektronikusan elérhető köztartozásmentes adózók listáján, akkor igazolás nem szükséges, csak nyilatkozat, mely szerint szerepel a NAV adatbázisában);

- az 4.1. pontban meghatározott feltételek meglétét igazoló dokumentumokat;

- nyilatkozatokat az 4.2 pontban meghatározottakra vonatkozóan.

Az ajánlatok benyújtása:

Időpontja:    folyamatosan
Helye:           ÉSZAKERDŐ Zrt. Műszaki Osztály (3525 Miskolc, Deák tér 1.)
Módja:         személyesen vagy postai úton zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni: "Ajánlat a Mezőkövesdi Zsóry Üdülő bérletére"

Ajánlatkérő az ajánlatokat a beérkezés sorrendjében bontja fel és bírálja el. Ajánlatkérő fenntartja a jogot az elbírált pályázatok esetén a tárgyalás lehetőségére.

Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati felhívásátbármikor, indoklás nélkül visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is megtagadhatja a szerződés megkötését.

Ajánlatkérő ajánlattevők értesítésének módjaként elektronikus és/vagy postai kézbesítést jelöli meg.


7. Az ajánlat elbírálása során az ajánlatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok

- beérkezés időpontja;
- vállalt bérleti díj és szolgáltatás minél magasabb színvonala;
- korábban, illetve jelenleg üzemeltetett más szálláshelyek;
- vállalja az üdülő gondnokának jelenlegihez hasonló feltételekkel történő továbbfoglalkoztatását.

8. Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést Ajánlatkérő vezérigazgatója hozza meg.

Miskolc, 2014. május 21.

Zay Adorján
vezérigazgató


Mellékletek:Nyilatkozatminták


Bérleti szerződés tervezete
 
 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség